Η πολιτική ποιότητας της ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΑΣ Α.Ε. καθορίζεται από την επιθυμία παροχής υπηρεσιών κατασκευής αμαξωμάτων επαγγελματικών οχημάτων- ειδικών οχημάτων σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις των πελατών της, των συνθηκών της αγοράς και του ανταγωνισμού, την ισχύουσα νομοθεσία, τη σύγχρονη τεχνογνωσία, τις δυνατότητες λειτουργικού ελέγχου και άλλους παράγοντες που σχετίζονται με την επιχειρηματική θέση της εταιρείας στην ελληνική αγορά. O στρατηγικός προσανατολισμός της εταιρείας έχει σχεδιαστεί με στόχο:

 • Την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της
 • Την μόνιμη ανάπτυξη της εταιρείας αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής
 • Διατήρηση της ηγετικής θέσης της εταιρείας στην αγορά της κατασκευής αμαξωμάτων οχημάτων

Ειδικότερα, οι επιμέρους αντικειμενικοί σκοποί Ποιότητας της ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΑΣ Α.Ε είναι:

 • Η διαρκής βελτίωση των επιχειρηματικών της επιδόσεων
 • Η συνεχής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
 •  Η μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών

Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται:

 • Να παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα και πόρους για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και τη συνεχή βελτίωσή της επίδοσής του.
 • Να αξιολογεί την επίδοση και την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας μέσα από την καθιέρωση και παρακολούθηση των βασικών δεικτών επίδοσης (Key performance indicators- KPIs) των επιχειρησιακών διεργασιών.
 • Να καθιερώνει, να ελέγχει την πορεία υλοποίησης και να ανασκοπεί τους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους της για την ποιότητα και την οδική ασφάλεια και τα πλάνα επίτευξης αυτών.

Οι αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι της εταιρείας βασίζονται:

 • Στην ανάλυση των κινδύνων και των ευκαιριών και τον ορισμό ενεργειών για την αντιμετώπιση των απειλών και την αξιοποίηση των ευκαιριών.
 • Στην στελέχωση της εταιρείας με άρτια εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό
 • Στην επιλογή αξιόπιστων εξωτερικών παρόχων
 • Στην κατασκευή αμαξωμάτων επαγγελματικών οχημάτων- ειδικών οχημάτων σταθερών προδιαγραφών υψηλής ποιότητας
 • Στην συνέπεια και στην αξιοπιστία στην πλήρωση των απαιτήσεων και την ικανοποίηση των πελατών
 • Στην καταγραφή και μείωση των οποιονδήποτε αστοχιών με στόχο την συνεχή / ποιοτική βελτίωση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Στην συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • Στην διαρκή προσπάθεια τυποποίησης των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών κατά τρόπο που να προάγει και να διασφαλίζει τη παροχή φιλικής και αποτελεσματικής εξυπηρέτησης και την ανάπτυξη δεσμών αρμονικής συνεργασίας με τους πελάτες, εξωτερικούς παρόχους αλλά και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η προσέγγιση της εταιρείας ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΑΣ Α.Ε. στην ποιότητα εκφράζεται μέσω του Συστήματος Ποιότητας της εταιρείας, το οποίο ανταποκρίνεται στο διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο EN ISO 9001:2015.

H Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται ότι θα μεριμνήσει κατάλληλα έτσι ώστε:

 •  H πολιτική ποιότητάς της να είναι γνωστή και κατανοητή σ’ όλο το προσωπικό και στην διάθεση των ενδιαφερομένων μερών.
 •  Να ανασκοπείται ως προς την συνεχόμενη καταλληλότητά της.
 • Να παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήματος και τη συνεχή βελτίωσή του.

Τέλος, και από την θέση αυτή, η Διοίκηση της επιχείρησης δεσμεύεται να τηρεί τους Νόμους και τους Κανονισμούς που έχουν σχέση με τη λειτουργία της και τις υπηρεσίες που παρέχει.

Ο Γενικός Διευθυντής
Κωνσταντίνος Νίκας

CERT NIKAS 21

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και ενημερωθείτε για όλα τα νέα μοντέλα!

Επικοινωνία

Nikas Buses

travelwithstyleΗ εταιρεία Α.ΝΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., με αντικείμενο την κατασκευή αμαξωμάτων για λεωφορεία αστικά, υπεραστικά, τουριστικά 36 έως 50 θέσεων καθώς και διὠροφα, ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1985. Στην πορεία προστέθηκε η κατασκευή ειδικών οχημάτων και φορτηγών και η εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων λεωφορείων καθώς και ανταλλακτικών.